Сдружение „Креативно пространство“ е учредено в началото на 2021 г. и е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 05.05.2021 г. 

„Креативно пространство“ е професионална неправителствена организация, учредена в обществена полза, чиято главна функция е да работи за личностното развитие и по-добрата реализация на представители на различни социални групи на пазара на труда, както и да допринесе за развитието на научното познание в областта на човешките ресурси и технологиите.

Ние поставяме младите и образованието във фокуса на своята работа, ангажираме се да предлагаме решения с устойчив характер, които да създадат условия за по-добра реализация и личностно развитие на хората.

Нашата организация насърчава споделянето и си взаимодейства и партнира с други професионални неправителствени организации, както и с държавни институции.

Понастоящем сдружението издава електронно научно списание, в което се публикуват изследвания и разработки по актуални теми, свързани с развитието на теорията и практиката на мениджмънта на човешките ресурси и съвременните тенденции в информационните технологии. 

Членовете на сдружението са експерти в областта на на човешките ресурси, информационните технологии и управлението на проекти.

МИСИЯ

Сдружение „Креативно пространство“ работи за личностното развитие и по-добрата реализация на представители на различни социални групи на пазара на труда.

ВИЗИЯ

Сдружение „Креативно пространство“ поставя младите и образованието във фокуса на своята работа, ангажира се да предлага решения с устойчив характер, които да подобрят взаимодействието между гражданското общество и публичните власти, както и да създадат условия за по-добра реализация и личностно развитие.