Експертите към сдружение “Креативно пространство” работят в направленията – управление на човешките ресурси, информационните технологии и управление на проекти и осъществяват консултантска дейност, съобразно своята експертиза. 

Сдружение “Креативно пространство” организира и провежда различни по продължителност и ниво на подготовка обучителни курсове и онлайн тренинги на представители на различни групи от обществото за повишаване на знанията и уменията им в областта на управление на човешките ресурси, бизнеса и информационни технологии.

Сдружението подпомага представители на различни групи от обществото при трудовата им реализация и кариерното им развитие с оглед на повишаване качеството им на живот.

Сдружението подпомага представители на групи в неравностойно положение за подобряване на информираността им в областта на подготовка и реализация на проекти, финансирани по различни програми.

Сдружение “Креативно пространство” организира, подкрепя и насърчава и други инициативи в областта на управлението на човешките ресурси, бизнеса и информационните технологии.