Общото събрание е колективен върховен орган на управление на сдружението. В него участват всички негови членове.  Работата на Общото събрание, неговите функции, права и задължения, ред на функциониране са описани в чл. 23 – 26 от Устава на Сдружение “Креативно пространство”.

Управителният съвет е органът, който управлява и представлява сдружението. Избира се от Общото събрание за срок от две години. Всички функции, права и задължения на УС са подробно описани в чл. 27 – 30 от Устава на Сдружение “Креативно пространство”.

Състав на текущия Управителен съвет:

д-р Павлина Иванова

главен асистент в Икономически университет – Варна

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

д-р Катя Антонова

доцент в Икономически университет – Варна

ЧЛЕН  НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

д-р Радка Начева

главен асистент в Икономически университет – Варна

ЧЛЕН  НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ