С голямо удоволствие Ви уведомяваме, че стартира издаването на първото академично научно списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies”, в което се публикуват изследвания и разработки по актуални теми, свързани с развитието на теорията и практиката на мениджмънта на човешките ресурси и съвременните тенденции в информационните технологии.

Издател на списанието е Сдружение “Креативно пространство”.

Поддържаните рубрики обхващат направления като:

  • управление на човешките ресурси в дигиталната ера,
  • предизвикателства пред организацията на работа в условията на криза,
  • иновативни подходи при управлението на хора,
  • интернет технологии и комуникации,
  • изкуствен интелект,
  • големи данни,
  • data science.

Списанието се издава два пъти годишно в електронен вариант, приема ръкописи на български и английски език и се реферира/индексира в Google Scholar, RePEc, CEEOL и ERIH Plus.

Планираме да индексираме списанието в Scopus и Web of Science.

Ще се радваме ако се включите като автор в първия брой на списанието, който ще излезе през ЮЛИ 2021 г.

Крайният срок за изпращане на статиите е 30.06.2021 г. Ако изпратите статията след тази дата, тя ще бъде включена във втори брой на списанието, който ще излезе през ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Подробна информация за списанието можете да намерите  на http://journal.cspace-ngo.com/