Благотворителност

Сдружение “Креативно пространство” популяризира доброволчеството и младежките дейности, осмислящи свободното време на младите хора, и в частност, онези водещи до…

Инициативи

Сдружение “Креативно пространство” извършва експертна, издателска, проектна и благотворителна дейност.

Експертна дейност

Експертите към сдружение “Креативно пространство” работят в направленията - управление на човешките ресурси, информационните технологии и управление на проекти и…

Мисия и визия

Сдружение „Креативно пространство“ е учредено в началото на 2021 г. и е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 05.05.2021 г.  „Креативно пространство“ е професионална неправителствена организация, учредена в обществена полза, чиято главна функция е да работи за личностното развитие и по-добрата реализация…

Новини